Biogödsel

Råvarorna i processen utgörs av organiskt material från livsmedel- och fodertillverkning, källsorterade matavfall, stallgödsel från nöt, svin och höns samt mindre mängder godkända processhjälpmedel. I biogödsel finns det alltså inte rötslam från avloppsreningsverk.

Biogödseln produceras i så kallade samrötningsanläggningar. En samrötningsanläggning är en anläggning som rötar olika typer av organiskt material. Substraten till biogödseln har hygieniserats i minst 70 grader under en timma för att avdöda smittor.

Biogödsel från VHbiogas är kvalitetssäkrad enligt certifieringsreglerna SPCR 120 där krav ställs på hela kedjan, från inkommande råvara till processen och färdig produkt.

Biogödseln innehåller alla de växtnäringsämnen och spårelement som finns i de råvaror som används i processen. Under processen bryts kväve ner till ammoniumkväve vilket gör biogödseln till ett snabbverkande organiskt gödselmedel som kan ersätta eller komplettera mineralgödsel.

Ytterligare en possitiv erfarenhet är att lukten vid spridning av biogödseln minskar jämfört med traditionell stallgödsel.

Regelbundna provtagningar på biogödsel görs vid VHbiogas. Detta för att säkerställa att inte gränsvärdesnivåerna för tungmetaller eller andra gränsvärden som t.ex. synliga föroreningar överskrids. En sammanställning görs till mottagare av biogödseln, där anges även maximal mängd som får spridas på åkerareal, med hänsyn till olika gränsvärden för metaller och näringsämnen.

Aktuell sammanställning kan hämtas här: